کانون فرهنگی و هنری ابوالفضل العباس(ع) شهرستان سپیدان
شهرک شهیدقاضی

دانلود کتاب حلیه المتقین از علامه مجلسی
یکی از برترین کتاب های شیعه در سبک زندگی اسلامی، کتاب حلیه المتقین از علامه مجلسی می باشد. در این مطلب علاوه بر معرفی مختصر آن، لینک دانلود کتاب حلیه المتقین برای آندروید، رایانه و موبایل های جاوا را در اختیار شما قرار می دهیم
به گزارش فرهنگ نیوز، کتاب حِلیةُ المُتقین معروف‌ ترین کتاب فارسی از علامه مجلسی (ره)  می باش...

یکی از برترین کتاب های شیعه در سبک زندگی اسلامی، کتاب حلیه المتقین از علامه مجلسی می باشد. در این مطلب علاوه بر معرفی مختصر آن، لینک دانلود کتاب حلیه المتقین برای آندروید، رایانه و موبایل های جاوا را در اختیار شما قرار می دهیم

به گزارش فرهنگ نیوز، کتاب حِلیةُ المُتقین معروف‌ ترین کتاب فارسی از علامه مجلسی (ره)  می باشد که در آن به موضوعاتی همچون آداب و سنن و اخلاق نوشته شده است. این کتاب در ۲۶ ذیحجه سال ۱۰۸۱ هجری قمری در ۱۴ فصل به نگار در آمده است.

علامه ملا محمد باقر مجلسی در دار السلطنه اصفهان متولد شد. ایشان در اواسط نیمه دوم سده ی یازدهم هجری و ده سال اول سده ی دوازدهم مشهورترین دانشمند فقیه و محدث نامی شیعه امامی، و شیخ الاسلام اصفهان و سرآمد علمای آن شهر عالم پرور بوده است.
در ادامه شما می توانید کتاب ارزشمند ایشان را برای رایانه و موبایل دانلود نمایید.

داانلود کتاب حلیه المتقین برای رایانه:

   

دانلود کتاب « حلیة المتقین » علامه مجلسی (با فرمت HTML برای رایانه)

  •  بعد از دانلود کتاب را از حالت زیپ خارج کرده و مطالعه بفرمایید.
دانلود کتاب حلیه المتقین برای موبایل (آندروید و جاوا) :
فهرست مطالب به این شرح است:
    مقدمه
بسم اللّه الرحمن الرحیم
باب اول : در بیان آداب جامه : و کفش پوشیدن
فصل اول : درفضیلت تجمل و زینت کردن
فصل دوم : دربیان جامه هائیکه حرام است پوشیدن آنها
فصل سوم : درپوشیدن پنبه و کتان و پشم
فصل چهارم : در بیان رنگهائیکه در جامه سنت یا مکروه است
فضل پنجم : در بعضى از آداب جامه پوشیدن
فصل ششم : در پوشیدن لباسى که مخصوص زنان یا کافران باشد
فصل هفتم : دربیان عمامه بستن
فصل هشتم : در بیان آداب زیرجامه پوشیدن
فصل نهم : در آداب جامه نو بریدن و پوشیدن
فصل دهم : در سایر آداب جامه پوشیدن و کندن
فصل یازدهم : در رنگ نعلین وموزه و کفش و چگونگى آنها
فصل دوازدهم : در آداب پوشیدن نعل و موزه و کفش
باب دوم : در آداب حلى و زیور پوشیدن : مردان و زنان و سرمه کشیدن و در: آینه نظرکردن وخضاب کردن
فصل اول : در فضیلت انگشتر بدست کردن و آداب آن
فصل دوم : در بیان آنچه انگشتر از آن سازند
فصل سوم : در فضیلت عقیق
فصل چهارم : در فضیلت یاقوت وزبرجد و زمرد
فصل پنجم : در فضیلت فیروزه و جزع یمانى
فصل ششم : در فضیلت دُر نجف وبلور و حدید صینى وسایر نگینها
فصل هفتم : در بیان آنچه سزاوار است که درنگین نقش کنند
فصل هشتم : در زیور طلا و نقره پوشیدن و به زنان واطفال پوشانیدن
فصل نهم : در آداب سرمه کشیدن
فصل دهم : در آداب نظر به آئینه کردن
فصل یازدهم : در فضیلت خضاب کردن مردان و زنان
فصل دوازدهم : در کیفیت خضاب و احکام آن
باب سوم : در آداب : خوردن و آشامیدن
فصل اول : دربیان ظرفهائى که در خوردن و آشامیدن وسایر استعمالات مى تواناستعمال نمود و آنچه نهى از آن وارد شده است
فصل دوم : در تجویز خوردن طعامهاى لذیذ و مذمت حرص و افراط در آن
فصل سوم : در بیان بعضى از آداب و اوقات طعام خوردن
فصل چهارم : در سایر آداب طعام خوردن
فصل پنجم : در بیان دعاى وقت طعام خوردن
فصل ششم : در آداب بعد از طعام
فصل هفتم : در فضیلت نان و سویق و گوشت و روغن و سایر آنچه از حیوانحاصل میشود و سرکه و شیرینیها
فصل هشتم : در فوائد سبزى ها و میوه ها و سایر ماءکولات
فصل نهم : در فضیلت ضیافت مؤ منان و آداب آن
ف صل دهم : درفضیلت خلال و آداب آن
فصل یازدهم : در فضیلت آب وانواع آن
فصل دوازدهم : در آداب آب خوردن
باب چهارم : دربیان فضیلت تزویج و آداب : مجامعت و معاشرت زنان : و کیفیف تربیتفرزندان : و معاشرت ایشان
فصل اول : در فضیلت تزویج کردن و نهى از رهبانیت
فصل دوم : در اصناف زنان و صفات پسندیده و ناپسندیده ایشان
فصل سوم : در آداب نکاخ و اراه آن
فصل چهارم : در بیان آداب زفاف و مجامعت
فصل پنجم : درآداب نماز و دعا در شب زفاف و در وقت مقاربت زنان
فصل ششم : در بیان حق زن و شوهر بر یکدیگر واحکام ایشان
فصل هفتم : در بیان دعاهاى طلب فرزند و فضیلت آن
فصل هشتم : در احکام ایام حمل و آداب روز ولادت و نام نهادنطفل
فصل نهم : در عقیقه کردن و سر تراشیدن و آداب هر یک
فصل دهم : در ختنه کردن پسران و دختران و سوارخ کردن گوش ایشان و آداب هر یک
فصل یازدهم : در آداب شیر دادن و تربیت کردن فرزندان و رعایت ایشان
فصل دوازدهم : در بیان حق پدر و مادر بر فرزند و وجوب رعایت حرمت ایشان
باب پنجم : دربیان آداب مسواک کردن و: شانه کردن و ناخن و شارب گرفتن : و سرتراشیدن و امثال آن
فصل اول : در بیان فضلیت مسواک کردن
فصل دوم : در فضیلت سر تراشیدن و آداب آن
فصل سوم : در آداب موى سر نگاهداشتن
فصل چهارم : در فضیلت شارب گرفتن یعنى موى لب بالا را تا ته گرفتن
فصل پنجم : در آداب ریش بلند کردن
فصل ششم : در بیان فضیلت موى سفید و حکم کندن آن
فصل هفتم : در کندن موى بینى و بازى کردن با ریش
فصل هشتم : در فضیلت ناخن گرفتن
فصل نهم : در بیان آداب و اوقات ناخن گرفتن
فصل دهم : در دفن کردن مو وناخن و سایر چیزها که دفن باید کرد
فصل یازدهم : در فضیلت شانه کردن موى سر و ریش
فصل دوازدهم : در آداب و اوقات شانه کردن و انواع شانه ها
باب ششم : در آداب بوى خوش کردن : و گل بوئیدن و روغن مالیدن
فصلاول : دربیان سبب پیدا شدن بوهاى خوش در زمین
فصل دوم : درفضیلت بوى خوش و آداب آن
فصل سوم : در کراهت رد کردن بوى خوش
فصل چهارم : در فضیلت مشک و عنبر و زعفران
فصل پنجم : درفضیلت غالیه
فصل ششم : در فضیلت و آداب روغن بربدن مالیدن
فصل هفتم : در فوائد روغن بنفشه
فصل هشتم : در فوائد روغن بان و روغن زنبق
فصل نهم : در فوائد سایر روغنها
فصل دهم : در فضیلت بخور و انواع و آداب آن
فصل یازدهم : دربیان فضیلت گلاب و گل سرخ و انواع گلها
فصل دوازهم : در آداب گل بوئیدن
باب هفتم : در آداب حمام رفتن و سر وبدن شستن و دارو کشیدن و آداب بعضى ازاغسال
فصل اول : در فضیلت حمام
فصل دوم : در آداب داخل شدن و بیرون آمدن و دعائیکه باید خواند
فصل سوم : در بیان آنچه در حمام نباید کرد و آنچه تجویز شده است .
فصل چهارم : در فضیلت شستن سر وبدن و دفع بوهاى بد از خود کردن
فصل پنجم : در فضیلت شستن سر با سدر و خطمى
فصل ششم : در فضیلت دارو کشیدن
فصل هفتم : در ازله کردن موى زیر بغل
فصل هشتم : در غایت زمانیکه نوره را تاءخیر توان کرد
فصل نهم : در دعاهاى وقت نوره کشیدن
فصل دهم : در اوقات نوره کشیدن و سایر آداب آن
فصل یازدهم : در فضیلت حنا مالیدن بعد از نوره
فصل دوازدهم : در آداب غسل جمعه و سایر اغسال
باب هشتم : در آداب خواب رفتن و بیدار شدن و بیت الخلا رفتن
فصلاول : در بیان اوقات خواب
فصل دوم : در وضو ساختن پیش از خواب
فصل سوم : در مکان خوابیدن و آداب پیش از خوابیدن
فصل چهارم : در سایر آداب خوابیدن
فصل پنجم : در آداب و ادعیه که پیش از خواب باید خوانده شود
فصل ششم : در دفع ترسیدن در خواب و خواب پریشان دیدن ومحتلم شدن
فصل هفتم : در دعاها براى دفع بیدارى و براى بیدار شدن در آخر شب
فصل هشتم : در بیان نماز و دعا براى خوابهاى نیک دیدن وآداب بیدار شدن
فصل نهم : در سبب خواب راست و دروغ و تعبیر خواب
فصلدهم : در آداب بیدارى و مذمت خواب بسیار
فصل یازدهم : در آداب بیت الخلاء
فصل دوازدهم : دربیان احوال و اوضاع و مکانهائى که نهى از آنها وارد شده است.
باب نهم : در آداب حجامت کردن و تنقیه و بعضى از ادویه و معالجه بعضى از امراض وذکر بعضى از ادعیه واحراز
فصل اول : در ثواب بیمارى و صبر کردن بر آن و بیان شدت ابتلاى مؤ منان
فصل دوم : در فضیلت و آداب حجامت
فصل سوم : در بیان انواع تداوى که از ائمه (علیه السلام ) وارد شده است وبیانجواز رجوع باطباء
فصل چهارم : در معالجه انواع تب
فصل پنجم : در ادعیه جامعه و ادویه مرکبه نافعه
فصل ششم : در معالجه دردس و شقیقه و زکام و صرع واختلال دماغ و تصرف جن
فصل هفتم : در معالجه سایر امراض و درد سر و گلو
فصل هشتم : در معالجه خنازیر و قروح و جروح وثالول و ثبود و خوره و پیسى و بهق و امثال اینها
فصل نهم : در معالجه امراض اندرونى و قولنج وبادها و آزار معده و سرفه
فصل دهم : در معالجه اوجاع مفاصل و فالج و بواسیر و امراض مثانه وسایر امراض
فصل یازدهم : دربیان قلیلى از تعویذات براى دفع سحر و سموم گزندگان وسایر بلاها
فصل دوازدهم : در فوائد تربت شریف حضرت امام حسین (ع ) و خواص بعضى از ادویه مفرده
باب دهم : در آداب معاشرت با مردم و حقوق اصناف ایشان
فصلاول : در بیان حقوق خویشان و غلامان و کنیزان
فصل دوم : در حقوق همسایگان و یتیمان و عشیره وقبیله
فصل سوم : در حقوق صداقت و اخوت
فصل چهارم : در بیان حقوق مؤ منان بر یکدیگر و حسن معاشرت با خلق
فصل پنجم : در قضاى حاجت مؤ منان و سعى نمودن در کارهاى ایشان و شاد گردانیدنایشان
فصل ششم : در دیدن مؤ منان و عیادت بیماران ایشان
فصل هفتم : در اطعام مؤ منان و آب دادن ایشان و جامه پوشانیدن و سایر اعانتهاى ایشانو یارى کردن مظلومان
فصل هشتم : در حقوق فقیران و ضعیفان و مظلومان و پیران و اصحاب و آداب معاشرتایشان
فصل نهم : در رعایت حقوق مؤ منان در غیبت ایشان
فصل دهم : در آداب معاشرت ظالمان و قلیلى ازاحوال ایشان
فصل یازدهم : در آداب معاشرت با کافران و مخالفان
فصل دوازدهم : در بیان حقوق مردگان بر زندگان
باب یازدهم : در آداب مجالس از سلام و مصافحه ومعانقه و بوسیدن و آداب عطسه کردن وآداب نشستن و برخاستن و صحبت داشتن و امثال اینها
فصل اول : در فضیلت سلام و آداب آن
فصل دوم : در فضیلت مصافحه یعنى دست یکدیگر را گرفتن ومعانقه یعنى دست درگردن یکدیگر کردن و بوسیدن و آداب هر یک
فصل سوم : در آداب نشستن درمجالس
فصل چهارم : در آداب ملاقات صاحب خانه با کسى که بخانه او مى آید
فصل پنجم : در بیان مجالسى که در آنجاداخل شدن رواست و جماعتى که همنشینى و مصاحبت ایشان سزاوار است
فصل ششم : در آداب عطسه و آروق و آب دهان انداختن
فصل هفتم : در بیان مزاح کردن و خندیدن و سرگوشى کردن و آداب صحبت داشتن وراز مجلس را پنهان داشتن
فصل هشتم : در سایر آداب مجالست و حقوق اصحاب مجالس بر یکدیگر
فصل نهم : در فضیلت ذکر خدا در مجالس کردن
فصل دهم : در فضیلت ذکر حضرت رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم و ائمهعلیهم السلام در مجالس و مباحثه علوم ایشان نمودن و احادیثفضایل ایشانرا یاد کردن
فصل یازدهم : در مشورت کردن با برادران و آداب آن
فصل دوازدهم : درآداب نامه نوشتن
باب دوازدهم درآداب خانه داخل شدن و بیرون رفتن .
فصلاول : درگشادگى خانه
فصل دوم : در مذمت تکلف بسیار در خانه کردن و بسیار بلند ساختن
فصل سوم : درنقاشى کردن و تصویر کشیدن و صورت صاحب روحى راساختن کهسایه داشته باشد
فصل چهارم : درآداب فرش خانه
فصل پنجم : در آداب عبادت کردن در خانه
فصل ششم : در نگاهداشتن حیوانات درخانه خصوصا کبوتر وخروس
فصل هفتم : درنگاه داشتن گوسفند وبز درخانه
فصل هشتم : دربیان احوال سایر طیور و ذکر بعضى از حیوانات که کشتن ایشان روااست یا روانیست
فصل نهم : درمنع ازنگاه داشتن سگ درخانه
فصل دهم : درآداب چراغ افروختن و خانه خریدن
فصل یازدهم : دربیان سایر آداب خانه
فصل دوازدهم : درآداب خانه داخل شدن و بیرون رفتن
باب سیزدهم : درآداب پیاده رفتن و سوار شدن و بازار رفتن و تجارت وزراعت نمودن وچهار پایان نگاه داشتن
فصل اول : در سوار شدن اسب و استر والاغ و انواع هریک
فصل دوم : در آداب نگاه داشتن ورعایت حقوق چهارپایان
فصلسوم : در آداب زین و لجام
فصل چهارم : در ادعیه و آداب سوارى
فصل پنجم : در آداب پیاده رفتن
فصل ششم : در نگاه داشتن شتر و گاو و گوسفند
فصل هفتم : در آداب خریدن و نگاه داشتن حیوانات
فصل هشتم : دربیان مجملاحوال و اقسام حیوانات
فصل نهم : در فضیلت تجارت کرد و طلبحلال نمودن
فصل دهم : دربیان آداب تجارت
فصل یازدهم : درفضیلت زراعت کردن ودرخت کشتن
فصل دوازدهم : در آداب زراعت کردن و درخت کشتن
باب چهاردهم : در آداب سفر
فصل اول : دربیان سفرهاى نیک و بد و ایام : و ساعات نیک و بد از براى سفر
فصل دوم : در دفع نحوستهاى سفر بتصدق و دعا
فصل سوم : در آداب غسل و نماز و دعا دروقت بیرو رفتن
فصل چهارم : در سایر آداب بیرون رفتن و بیان چیزى چند که باید باخود بردن
فصل پنجم : در آداب توشه برداشتن در سفر وآداب صرف کردن آن
فصل ششم : در رفیق باخود بردن در سفر و آداب معاشرت ایشان
فصل هفتم : دربیان سایر آداب سفر
فصل هشتم : در آداب راه رفتن و فرود آمدن
فصل نهم : در بیان دعاهائى که در راه و منازل باید خواند
فضل دهم : در آداب سفر دریا و گذشتن از پله
فصل یازدهم : در آداب مشایعت و استقبال مسافر و آداب برگشتن او
فصل دوازدهم : در آداب است تاختن و تیرانداختن
خاتمه : دربیان بعضى از آداب متفرقه و فواید نافعه

مؤلف: علامه محمد باقر مجلسی رحمه الله علیه

جهت تعجیل در فرج: 
 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم[ موضوع ] : فرهنگی
نویسنده : كانون ابوالفضل العباس(ع)
تاریخ : جمعه, شهريور 14, 1393
نظر ( 0 )
 
 
 
 
محمد بن حسن عسکری (عج) آخرین امام از امامان دوازده گانه شیعیان است. در ١۵ شعبان سال ٢۵۵ هـ.ق در سامرا به دنیا آمد و تنها فرزند امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین امام شعیان ما است. مادر آن حضرت نرجس (نرگس) است که گفته اند از نوادگان قیصر روم بوده است. «مهدی» حُجَت، قائم منتظر، خلف صالح، بقیه الله، صاحب زمان، ولی عصر و امام عصر از لقبهای آن حضرت است.